جدول

هزینه زمین و تراکم (مبالغ به میلیون تومان) 
متراژ یک و نیم دانگ سه دانگ چهارونیم دانگ شش دانگ
70 83.500 167.000 250.000 334.000
80 95.500 191.000 286.000 382.000
93 111.000 222.000 333.000 444.000
104 124.000 248.000 372.000 496.000
114 136.000 272.000 408.000 544.000
130 155.000 310.000 465.000 620.000
144 171.500 343.000 515.250 687.000